Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Együtt a Műegyetemmel

Munkavédelem Anno

A felsőoktatás átszervezésének folyamatában, az egyetemek kari tagozódása, valamint az egyetemi továbbképző intézetek nevesítése során 1986-ban a fent hivatkozott rendeletet a 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet kiegészítette:
„A munkavédelmi szakmérnöki, a munkavédelmi üzemmérnöki és a szakmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem állítja ki.”

1986-tól kezdődik tehát a Továbbképző és a BME intézményi szintre emelkedett kapcsolata.

Az oktatás rendszerének további átszervezésének keretében 1988-ban az iskolai nevelés-oktatás egyedi intézményei között határozta meg a 38/1988. (V. 26.) MT rendelet az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetet, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vezetőjének szakmai irányítása mellett.

Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatási rendszer átalakítása során a 93/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet – többek között – hatályon kívül helyezte a munkavédelmi szakképzésről és továbbképzésről szóló 37/1982. (VIII. 25.) MT rendeletet, valamint az OMKTI-t egyedi oktatási intézményként
meghatározó rendelkezést. A továbbiakban az OMKTI speciális jogosítványok nélkül végezte feladatát.

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetet, mint költségvetési szervet, a munkaügyi miniszter 10/1997. (V. 13.) MüM rendeletével szüntette meg, 1997. május 1-jei hatállyal, egyidejűleg – jogutódként – megalapítva az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Korlátolt
Felelősségű Társaságot, mint állami tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságot, melyet 2006-ban privatizáltak.

Az általam fellelt dokumentumok között az első – írásban foglalt együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az OMKTI között 1996-ban kelt, ezt követték aztán további szerződések, melyek rendezték az Egyetem és a Továbbképző kapcsolatát, a legutolsó
szerződések ez év januárjában jöttek létre, és hosszútávra biztosítják egyrészt az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. elhelyezését, másrészt a teljes körű tanulmányi együttműködést a felsőfokú munkavédelmi szakember képzés során.

Felsőfokú munkavédelmi szakemberképzés ma

A jelenleg folyó felsőfokú képzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának munkavédelmi szakirányú továbbképzése (korábban ezt a képzést hívták másoddiplomás képzésnek), mely iskolarendszerű, levelező, részidős képzés, és amelynek képesítési
követelményeit a műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló, már hatályon kívül helyezett 8/1999. (II. 1.) OM rendelet határozta meg. A képzés szervezője, bonyolítója teljes körben az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.

A képzésben a részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség.
A képzési idő: 5 félév, melyet követ a diplomatervezés időszaka.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
– egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon,
– felsőfokú munkavédelmi szakember.

Változások a felsőfokú munkavédelmi szakemberképzésben szeptembertől

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény jelentősen megreformálta a magyar felsőoktatást a bolognai rendszerre való áttérés keretében, megváltoztak a szakirányú továbbképzések (másoddiplomás képzés) feltételei is, ezeket a szakirányú továbbképzések szervezésének általános feltételeiről
szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szabályozza részletesen. A törvény szerint a 2009/2010-es tanévtől már csak e törvény és a hivatkozott OKM rendelet előírásainak megfelelő szakirányú továbbképzés indítható, az ezt megelőző tanévekben indított képzések változatlan feltételekkel folytatódnak, illetve fejeződnek be.

A fenti jogszabályokban foglaltak alapján a képzés változatlanul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának munkavédelmi szakirányú továbbképzése, mely elvégzését követően az egyetem rektora által aláírt oklevelet (diplomát) kapnak a hallgatók, akik az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állnak.

A képzésben a fontosabb változások:
A képzésben való részvétel feltétele: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány képzési területeken megszerzett
legalább főiskolai, illeve Bsc/Ba oklevél. A képzés félévenként 120 órás, és összesen 120 kreditet kell megszerezni, a tanterv kialakítása során a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt nyert az ismeretek egymásra épülésének biztosítása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:
Alapozó ismeretek (12 kredit):

 • Biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai (4 kredit)
 • Munkaélettan (3 kredit)
 • Munkalélektan (3 kredit)
 • Szakmai kommunikáció és módszertan (2 kredit)

  Szakmai törzsanyag (37 kredit):
 • Villamosság biztonságtechnikája (8 kredit)
 • Világítástechnika (4 kredit)
 • Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei (7 kredit)
 • Foglalkozási ártalmak (7 kredit)
 • Fűtés, szellőzés, klíma (4 kredit)
 • Zaj- és rezgésvédelem (4 kredit)
 • Ergonómia (3 kredit)

Speciális szakismeretek (61 kredit):

 • Egyéni védőeszközök (4 kredit)
 • Kémiai biztonság (5 kredit)
 • Nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája (5 kredit)
 • Gépek és technológiák biztonságtechnikája (7 kredit)
 • Anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája (11 kredit)
 • Létesítés és létesítmények biztonsága (7 kredit)
 • Szabványosítás és minőségmenedzsment (4 kredit)
 • Kockázatértékelés (4 kredit)
 • Pszichoszociális kockázatok kezelése (2 kredit)
 • Vállalkozásmenedzsment (3 kredit)
 • Tűzvédelmi ismeretek (3 kredit)

Kötelezően választható tárgy (6 kredit)

A szakdolgozat kreditértéke 10.

Mint látható, korszerűbb, hatékonyabb, menedzser szemléletű munkavédelmi szakemberek képzése a célunk, ezt segítik elő új tantárgyak: a szakmai kommunikáció és módszertan, a vállalkozásmenedzsment, a pszichoszociális kockázatok kezelése.

Választható tárgyak:

 • Egyéni védőeszközök kiválasztása
 • Munkakörnyezet kialakítás
 • Közúti és vasúti áruszállítás és rakodás biztonságtechnikája
 • Közlekedésbiztonság
 • Vállalati környezetmenedzsment

A záróvizsga tárgyai változatlanok maradnak:
Kötelező:

 • Munkavédelmi jog
 • Foglalkozási ártalmak
 • Anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikája

Választható:

 • Gépek és technológiák biztonságtechnikája
 • Villamosság biztonságtechnikája
 • Létesítés és létesítmények biztonsága
Call Now Button